1 1 Reflectietafel – Platform Integriteit & Bedrijfsethiek

Reflectietafel

Waarom de Reflectietafel?

In een recent onderzoek geven 30 leiders van verschillende bedrijven en organisaties aan dat zij de afgelopen 5 jaar met gemiddeld 50 ethische dilemma’s zijn geconfronteerd. Het overgrote deel van de dilemma’s vloeit voort uit tegenstrijdige belangen, botsende culturen en ‘perverse prikkels’ – incentives die de betrokkenen, onbedoeld, stimuleren tot niet integer gedrag.

Leiders moeten vaak keuzes maken en steeds meer worden zij dan geconfronteerd met lastige morele dilemma’s. Ook zien zij dat binnen hun organisatie anderen worstelen met integriteit en ethiek of dat de cultuur in de organisatie integer gedrag onvoldoende borgt. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als er druk ontstaat vanuit de markt, door geregelde en/of ingrijpende reorganisaties of als de medewerkers in een organisatie ontevreden zijn.

Om u bij te staan bij het ontwikkelen van morele moed en morele competenties biedt het Platform Reflectietafels aan waar u in beslotenheid op een concreet eigen moreel dilemma kunt reflecteren.

Voor wie

Reflectietafels zijn bedoeld voor bestuurders, directie, toezichthouders en management van bedrijven, overheden en organisaties.

Wat

De Reflectietafel biedt een besloten en vertrouwde omgeving om complexe morele vraagstukken te bespreken met experts en ervaringsdeskundigen. In de Reflectietafel deelt u kennis en ervaring waardoor u inzicht, bewustzijn en inspiratie opdoet om een juiste afweging te maken. Dit bevordert dat uzelf met de in uw bedrijf of organisatie verantwoordelijke personen beter in staat bent om zorgvuldige en uitlegbare morele besluiten te nemen

Hoe werkt het

U kunt bij het bureau van het Platform Integriteit en Bedrijfsethiek een verzoek indienen tot het organiseren van een Reflectietafel over een moreel dilemma of thema waarmee u zich ziet geconfronteerd. Dat kan gaan om een Reflectietafel voor één persoon of voor enkele personen uit uw eigen organisatie. Het is in overleg ook mogelijk om met meerdere bedrijven/organisaties een bijeenkomst te organiseren.

Voorafgaande aan de bijeenkomst vindt een intake plaats tussen de persoon/organisatie die de Reflectietafel aanvraagt en een vertegenwoordiging van het bureau. In één of meerdere gesprekken wordt samen met u onderzocht welke thema’s, dilemma’s of onderwerpen bespreking en onderzoek behoeven. Op basis van deze intake wordt in overleg met u een agenda van te bespreken onderwerpen opgesteld.

Het bureau nodigt experts en ervaringsdeskundigen uit met expertise op het terrein van de te bespreken onderwerpen. Daarbij zorgt het bureau voor een voldoende gevarieerde deelname van experts/ervaringsdeskundigen uit het team van experts van het Platform. U kunt ook zelf voorstellen doen omtrent de keuze van experts.

U geeft goedkeuring aan de door het bureau voorgestelde experts en kunt voorgestelde experts weigeren. Onze experts en ervaringsdeskundigen nemen deel aan een bijeenkomst van de Reflectietafel op persoonlijke titel. Voor alle deelnemers en experts geldt dat een Reflectietafel een besloten en vertrouwelijke bijeenkomst is waarover niet met derden wordt gecommuniceerd.

Vervolg

Na een reflectietafel heeft u misschien nog verdere vragen. Of u besluit om verdere stappen te zetten binnen uw organisatie of bedrijf of samen met uw stakeholders om een integere bedrijfscultuur of morele competenties verder te ontwikkelen. Wij kunnen u daarbij adviseren of u verwijzen naar anderen die  een voor u passend aanbod hebben.

Wij zijn ook beschikbaar voor het geven van trainingen, workshops en lezingen.

 

 

 

%d bloggers liken dit: